Tuesday, October 23, 2007

Surry Hills Festival


colotako takoyaki

prawns and crab takoyaki

enormous pot of paella

seafood paella

white tea

No comments: